ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(továbbiakban: ÁSZF), hatályos 2023. május 1. napjától)

1. Általános adatok, elérhetőség

1.1. Általános adatok, elérhetőség

Név: B & B Pénzügyi és Marketing Szolgáltató Zrt.
Székhely: 1148 Budapest, Angol utca 43. alagsor 1. ajtó
Cégjegyzékszám: 01-10-047896
Adószám: 24733254-2-42
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

1.2. Szolgáltató (ügyfélszolgálat) elérhetőségei

Honlap: www.afinanszirozok.hu
E-mail elérhetőség: info@afinanszirozok.hu.
Telefonszám: +36-30-171-4205
Ügyfélszolgálati iroda címe: 1107 Budapest Fertő utca 8. ( Előre egyeztett időpontban tudjuk fogadni. )

Az elektronikus kapcsolattartás vagy a honlap kezelése során észlelt, vagy egyéb technikai meghibásodások bejelentését a Szolgáltató által működtetett, az 1.2. pontban rögzített címen, telefonszámon és e-mail címen van lehetőség bejelenteni.

1.3. Tárhely szolgáltató elérhetőségei

Név: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail elérhetőség: support@websupport.hu

1.4. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, alkalmazási területe

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a www.afinanszirozok.hu oldalon megrendelt és a B & B Pénzügyi és Marketing Szolgáltató Zrt. (1148 Budapest, Angol utca 43. alagsor 1. ajtó), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért és az ÁSZF rendelkezéseit kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. A jelen ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza. A szerződéshez szorosan kapcsolódó dokumentum az Ügyfél által leadott megrendelés és a Szolgáltató által kibocsátott számla.

Jelen ÁSZF-ben Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) az a jogi személy vagy szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró egyéni vállalkozó, aki a www.afinanszirozok.hu oldal használatával – bármely elektronikus kommunikációs eszközön – hozzáférést nyer az oldalhoz, annak tartalmához és aki a weboldalon szolgáltatásra irányuló megrendelést ad le.

Az ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott, a www.afinanszirozok.hu weboldalon elérhető szolgáltatásokra, személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóval a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő Ügyfélre.

Az Általános szerződési feltételek közzétételük időpontjától hatályosak. A hatályos verzió a www.afinanszirozok.hu oldalon érhető el. Fenntartjuk a jogot az Általános szerződési feltételek időről-időre történő felülvizsgálatára és módosítására. Az Általános szerződési feltételek módosítása annak közzétételételével lép hatályba, melyről a www.afinanszirozok.hu oldalon biztosítunk tájékoztatást.

2. A szolgáltatási szerződés tartalma, létrejötte

2.1. A szolgáltatási szerződés tárgya, a szolgáltatás típusai

A Szolgáltató üzemeltetője a www.afinanszirozok.hu weboldalnak, melyen keresztül a jelen pontban körülírt szolgáltatási megrendelhetőek. Jelenleg a Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

A.) Bevizsgálás szolgáltatás:

Az Ügyfél, mint az általa megadott adatok alapján beazonosított magyarországi székhelyű jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esetében a Szolgáltató a bevizsgálásra vonatkozó szolgáltatás megrendelésétől számított 24 órán belül tájékoztatást nyújt, hogy az Ügyfél általánosságban alkalmas-e központi/európai uniós költségvetés terhére kiírt pályázatra vonatkozóan támogatási-, illetve finanszírozási kérelem benyújtására. A szolgáltatás díjmentes. A szolgáltatás Ügyfelenként több alkalommal is igénybe vehető.

B.) Online Audit Riport szolgáltatás:

Az Ügyfél, mint az általa megadott adatok alapján beazonosított magyarországi székhelyű jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esetében a Szolgáltató az audit szolgáltatás megrendelésétől számított 72 órán belül egy átfogó cégelemzést nyújt, hogy az Ügyfél esetében milyen hiányosságok/negatív események képezik akadályát annak, hogy az Ügyfél központi/európai uniós költségvetés terhére kiírt pályázatra vonatkozóan támogatási-, illetve finanszírozási kérelmet nyújthasson be, azaz pályázatra alkalmas legyen. Az audit szolgáltatás térítéses. A szolgáltatást minden esetben megelőzi a Bevizsgálás szoláltatás teljesítése.

C.) Prémium Cégfelkészítő szolgáltatás:

A Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy az Ügyfél, mint az általa megadott adatok alapján beazonosított magyarországi székhelyű jogi személy, illetve egyéni vállalkozó részére a szolgáltatás díjának megfizetését követő 35 napon belül személyes vagy online szakértői tanácsadás keretében segítséget nyújt minden olyan, az Ügyfél működése körében fennálló körülmény kiküszöbölésében, amelyek akadályozzák az Ügyfelet abban, hogy központi/európai uniós költségvetés terhére kiírt pályázatra vonatkozóan támogatási-, illetve finanszírozási kérelmet nyújthasson be, azaz pályázatra alkalmas legyen. A cégfelkészítő szolgáltatás térítéses. A szolgáltatást minden esetben megelőzi a Bevizsgálás szoláltatás teljesítése.

2.2. A szolgáltatási szerződés létrejötte

A szerződés megkötésének minősül a Szolgáltató által rendszeresített elektronikus megrendelőnek a Szolgáltató a www.afinanszirozok.hu honlapján való kitöltése és elektronikus úton történő elküldése, valamint annak a Szolgáltató általi, e-mailben történő késedelem nélküli visszaigazolása. A Szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél között a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően. Az egyes szolgáltatások igénybevételéhez külön-külön megrendelésre van szükség. Az Ügyfél általi szolgáltatásra irányuló megrendelés akkor fogadható el, ha az tartalmazza legalább a következőket:

  • Ügyfél pontos megnevezését, székhelyét, cégazonosító számát
  • Ügyfél részéről eljáró kapcsolattartó nevét és elérhetőségét
  • megrendelt szolgáltatás pontos megjelölését.

 

A megkötött szerződés adatait a Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint rögzíti és a szerződés időtartama alatt az Online Audit Riport szolgáltatás esetében az Online Audit Riport felületen keresztül, más szolgáltatások esetében az Ügyfél kérésére e-mail útján azokhoz hozzáférést biztosít.

Az Ügyfél az adatainak az online megrendelőn keresztül történő elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat a megrendelés elküldésééig az online felületen bármikor javíthatja. Amennyiben az Ügyfél valótlan adatokat ad meg a megrendelése során, úgy a szerződés nem jön létre. Az ilyen szerződésekből eredően a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

Az egyes szolgáltatások megrendelésének www.afinanszirozok.hu oldalon történő leadásával az Ügyfél elfogadja azt a kommunikációs csatornát (e-mail), amelyen keresztül a Szolgáltató a szolgáltatások megrendelését lehetővé teszi.

A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés akkor jön létre, amikor az Ügyfél e-mail útján megkapja (az az Ügyfél számára hozzáférhetővé válik) a Szolgáltatótól a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó köszönet tartalmú értesítést (visszaigazolást).

A megrendelés elküldésével az Ügyfél megerősíti, hogy az általa megadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok valósak és a szerződés létrejöttéhez felhasználhatóak. A megrendeléssel az Ügyfél vállalja, hogy a térítéses szolgáltatások esetében a megrendelt szolgáltatás ellenértékét kiegyenlíti, ellenkező esetben a szolgáltatás teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja.

2.3. A szolgáltatás teljesítése

Az egyes szolgáltatások arra irányulnak, hogy általánosságban meghatározzák az Ügyfél pályázatokra való alkalmasságát, illetve az Ügyfelet olyan speciális tanácsadással segítsék, amely lehetővé teszi, hogy az Ügyfél általánosságban pályázóképes legyen. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy vannak olyan egyedi pályázatok vagy finanszírozási lehetőségek, amelyek különleges feltételeket határoznak meg, így amennyiben a Szolgáltató őt pályázatra alkalmasnak minősíti, azt nem jelenti azt, hogy a Magyarország területén elérhető valamennyi pályázat és finanszírozási lehetőség elérhető a számára. Amennyiben az Ügyfél egy meghatározott projektre kíván pályázni, úgy az erre való felkészítés egyedi szerződés megkötése keretében valósulhat meg.

Az egyes szolgáltatások nem terjednek ki az elérhető pályázatok ismertetésére, továbbá nem terjednek ki pályázati forrás igényléséhez szükséges dokumentáció elkészítésére. A pályázatra való alkalmasság kizárólag azt a lehetőséget teremti meg, hogy az Ügyfél pályázóképes legyen, ez nem jelenti automatikusan a pályázatokon való nyertességet is.

Az Ügyfél minden esetben először a Bevizsgálás szolgáltatást veheti igénybe, ennek Szolgáltató általi teljesítését követően jogosult az Online Audit Riport vagy a Prémium cégfelkészítő szolgáltatások megrendelésére.

Az Online Audit Riport szolgáltatást a Szolgáltató akként teljesíti, hogy a jelen ÁSZF-ben vállalt határidőben az Ügyfélre vonatkozó cégelemzés eredményét az Ügyfél által megadott e-mail címre egy titkosított linken keresztül küldi meg, a link megnyitásához szükséges jelszóval együtt. A linkre való kattintást és a jelszó megadását követően az Ügyfél megtekintheti a megjelenített Online Audit Riport oldalon a rá vonatkozó céges információkat, miszerint pályázatra alkalmassági szempontból cégében, melyek megfelelőek és melyek szorulnak módosításra. Az Online Audit Riport oldalon az Ügyfél esetében bekövetkezett változások alapján a cégadatok a Szolgáltató által aktualizálásra kerülnek és a frissítés funkció alkalmazásával az Ügyfél pályázatra való alkalmassága a céginformációk alapján ismételten ellenőrizhető. Az Online Audit Riport felület az Ügyfél számára mindaddig elérhető, ameddig az online felületen megjelenített cégadatok szerint az Ügyfél pályázatra alkalmas lesz.

A Prémium Cégfelkészítő Szolgáltatás esetében a Szolgáltató a díjfizetést követő 72 órán belül közvetlenül felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel az Ügyfél által megadott e-mailen vagy telefonon konzultációs időpont egyeztetése céljából. A Szolgáltató a szolgáltatást a konzultáció keretében nyújtja, legfeljebb 2 óra időtartamban. A konzultáció tartalmáról a Szolgáltató írásban összefoglalót készít, melyet e-mailben juttat el az Ügyfél részére a konzultáció befejezését követő 3 munkanapon belül. A konzultációra a Szolgáltató legfeljebb 10 olyan időpontot köteles felajánlani a szolgáltatás díjának megfizetését követő 35 napon belülre, amely munkanapokon 10-15 óra közé esik. A konzultáció esetleges elmaradása esetén (Ügyfél a megbeszélt időponton nem vesz részt), a Szolgáltató a rendelkezésére álló információk alapján elkészíti az Ügyfél esetében a bevizsgálást, valamint cégelemzést és ezeket megküldi az Ügyfél email címére. Az elemzéssel kapcsolatos kérdések esetén a Szolgáltató továbbra is nyitott az Ügyféllel egy konzultáció megtartására, melyért külön díjat a Szolgáltató nem számít fel.

3. Díjak, fizetési feltételek

3.1. Az egyes szolgáltatások díjai

A Bevizsgálás szolgáltatást a Szolgáltató térítésmentesen nyújtja, annak igénybevétele nem keletkeztet fizetési kötelezettséget az Ügyfél részére függetlenül attól, hogy hány alkalommal veszi igénybe a szolgáltatást.

Az Audit Online Riport szolgáltatás, valamint a Prémium Cégfelkészítő Szolgáltatás aktuális díjai minden esetben az adott szolgáltatás termékismertetői és megrendelői online felületén kerülnek feltüntetésre az alábbi oldalakon:
www.afinanszirozok.hu/cegfelkeszito-audit/
www.afinanszirozok.hu/cegfelkeszito-szolgaltatas/

A díjak egy Ügyfélre vonatkozóan teljesített – a választott szolgáltatástól függően – cégelemzést vagy cégfelkészítést tartalmaznak.

A Szolgáltató az Audit Online Riport és a Prémium cégfelkészítő szolgáltatásokat kizárólag abban az esetben teljesíti, ha az azokra vonatkozó szolgáltatási díj megfizetésre került.

3.2. Fizetési módok, számlázás, késedelem

A Szolgáltató az Audit Online Riport és a Prémium Cégfelkészítő szolgáltatás díjairól elektronikus formában a Számlázz.hu rendszerén keresztül díjbekérőt állít ki és az az Ügyfél által megadott e-mail címre kerül megküldésre. Ehhez átadásra kerül az Ügyfél e-mail címe a Számlázz.hu számára. Az Ügyfél a díjbekérőn szereplő díjat 5 napon belül köteles megfizetni a Szolgáltató részére. Az Ügyfél a díjfizetést a díjbekérőn feltüntetett szolgáltatói számlaszámra történő átutalással vagy a www.szamlazz.hu oldalon elérhető rendszeren keresztül bank-, illetve hitelkártyával is teljesítheti. A fizetést követően a teljesített díjról a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikus formában küldd meg az Ügyfél e-mail címére. A díjfizetés napja az a nap, amikor az a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.Az online bankkártyás fizetések a Számlázz.hu rendszerén keresztül valósulnak meg a Számlázz.hu stratégiai partnere, az OTP Mobil Kft. által fejlesztett OTP SimplePay Online Fizetési Rendszer útján, mely olyan bankkártyával történő online fizetés, amely közvetlenül az OTP Mobil Kft. titkosított oldalain történik. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében a Szolgáltató nem felel az Ügyfélnél felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely az Ügyfél által választott fizetési módtól vagy az Ügyfél kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek).Amennyiben a Szolgáltató hibáján kívül az Ügyfél rossz összeget és/vagy helytelen bankszámlára utal és visszautalásra tart igényt úgy az Ügyfél által utalt díj 5%-át a Szolgáltató visszatartja a visszautalásból eredő banki költségek fedezése érdekében.A Szolgáltató semmisnek vagy létre sem jöttnek nyilváníthatja az Ügyfél valamely szolgáltatásra irányuló megrendelését és jogosult azt törölni, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, ha az Ügyfél által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a szolgáltatás teljesítését.A Szolgáltató jogosult az újabb megrendelés elutasítására, amennyiben az Ügyfélnek korábban megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó rendezetlen díjtartozása van. Az Ügyfél kötelessége és felelőssége, hogy a kiállításra kerülő díjbekérőhöz, illetve számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására.

4. Felelősség

A Szolgáltatónak a nyújtott szolgáltatásért való felelősségvállalása kizárólag az Ügyféllel szemben áll fenn és az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásokra. Az Ügyfél által meghatalmazott harmadik személyekkel szemben a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem vonható felelősségre azon jogosulatlan hozzáférésekért, amelyeket az Ügyfél vagy az Ügyfél által meghatalmazott harmadik személy számára kiadott hozzáférésekkel hajtottak végre.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerződésekből eredő vagy szerződésen kívüli közvetett károkért, beleértve többek között az elmaradt haszon vagy bevételkiesés, elveszett vagy megsérült adatok, valamint az elvesztett üzleti lehetőségek miatti károkat. A Szolgáltató mulasztásával okozati összefüggésben az ügyfélnek okozott bizonyíthatóan bekövetkezett közvetlen károkért való kártérítési felelősségének mértéke nem haladhatja meg az utolsó negyedévben az Ügyfél által a szolgáltatásokért fizetett díj nagyságát. A Szolgáltató a felelőssége ilyen mértékű korlátozását arra alapítja, hogy szolgáltatásának eszmei értéke sokszorosan meghaladja a ügyfél ellenszolgáltatás értékét.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget akkor, ha a jelen ÁSZF-ben vállalt határidő eltelte után rajta kívül álló okból vagy vis maior miatt nem tudja a megrendelt szolgáltatást teljesíteni.

Az online megrendelhető szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató éves szinten 97%-os rendelkezésre állási időt garantál. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatások megrendeléséhez való hozzáférést karbantartás, hibaelhárítás miatt átmenetileg korlátozhatja, továbbá szünetel az online megrendelhető szolgáltatás akkor is, ha az átmenetileg műszaki okok miatt akadályba ütközik.

A Szolgáltató a szolgáltatásainak nyújtásához szükséges céginformációs adatokat részben közhiteles nyilvántartásokból, részben pedig a Bisnode Magyarország Kft-től szerzi meg. A Szolgáltató szavatolja, hogy ezen adatokhoz jogszerűen jut hozzá. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a szolgáltatások nyújtásához felhasznált adatforrások, illetőleg kiadványszerkesztési, informatikai adatkezelési és adattovábbítási módok miatt előforduló minden hibáért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét különösen az olyan esetekben, amikor a közhiteles céginformációs adatbázisok hibásan tesznek közzé adatokat, illetve ha azok hiányos adatot szolgáltatnak, mert az adatgyűjtés időpontjában az adott céginformációt érintő esetleges változás még nem került átvezetésre.

A jelen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy azzal a Szolgáltató a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségének kizárásra vagy korlátozásra kerülne sor.

5. Titoktartás, adatkezelés

5.1. Titoktartási kötelezettség

Az Ügyfél által a Szolgáltatónak szolgáltatott bármely jellegű információt a Szolgáltató bizalmasan kezeli.

Az Ügyfél azzal, hogy szolgáltatásra megrendelést ad le, bekerül a Szolgáltató adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy a Szolgáltató felvegye vele a kapcsolatot és egyéb szolgáltatásokat is kínáljon.

A jelen ÁSZF és az az alapján nyújtott szolgáltatások teljesítése során a Szolgáltató, illetve az Ügyfél tudomására jutott valamennyi információ, rendelkezésére bocsátott valamennyi anyag, adat, dokumentum, továbbá bármilyen formában és bármelyik fél által létrehozott valamennyi know-how, ötlet, illetve egyéb információ (a továbbiakban a Titkos Adatok) üzleti titkot képeznek. Felek a Titkos Adatokat jelen Szerződés keretén kívül nem használhatják fel, azokat a másik fél érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelhetik, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatják ki, azok kizárólag az adott fél tulajdonát képezik, valamint azokról kizárólag az adott fél rendelkezhet. Felek tudomásul veszik, hogy a Titkos Adatok illetéktelen harmadik személlyel történő szóbeli közlése is nyilvánosságra hozatalnak minősül. Felek továbbá kötelesek betartani az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat mindaddig, amíg a Titkos Adatok nyilvánosságra nem kerülnek.

5.2. Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

Az Adatkezelési Szabályzatunk itt olvasható és innen letölthető:
https: //www.afinanszirozok.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az Adatkezelési Szabályzat elfogadása külön nyilatkozattal történik.

6. A szolgáltatási szerződés időtartama, megszüntetése

6.1. A szolgáltatási szerződés időtartama

A szolgáltatási szerződés tekintettel annak rövid teljesítési idejére, határozott időre jön létre. A szolgáltatási szerződés az Ügyfél általi megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával lép hatályba és bevizsgálás szolgáltatás esetén 24 óráig, Audit Online Riport szolgáltatás esetén 8 napig, Prémium Cégfelkészítő szolgáltatás esetén 40 napig, legfeljebb azonban a Szolgáltató teljesítéséig tart.

6.2. A szolgáltatási szerződés megszüntetése

A szolgáltatási szerződéstől a Szolgáltató az Ügyfél részére küldött e-mail útján elállhat, amennyiben térítéses szolgáltatás esetében az Ügyfél a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget vagy az Ügyfél a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat felhívás ellenére sem adja meg a Szolgáltató részére.

Abban az esetben, ha a megrendelésre vonatkozó visszaigazolás nem érkezik meg az Ügyfél részére késedelem nélkül, úgy a Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető. Amennyiben az Ügyfél a megrendelt szolgáltatást annak visszaigazolását követően mondja le, de a Szolgáltató még szolgáltatást nem nyújtott, úgy a lemondott szolgáltatás 25 %-ának, azaz Huszonöt százalékának megfelelő mértékű lemondási díj megfizetésére köteles. A lemondási díj követeléséről a Szolgáltató lemondhat. A lemondási díjat a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás díjába beszámítani.

Az Ügyfél tudomásul veszi és a szolgáltatás megrendelésével beleegyezik, hogy a megrendeléssel egyidejűleg a teljesítés megkezdődik és a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után elállásra már nincs lehetősége, ezen jogát elveszíti.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató a szolgáltatási szerződés időtartama alatt – ide nem értve azt az esetet, amikor az Ügyfél a szolgáltatást lemondja – a megrendelt szolgáltatást nem teljesíti, köteles a már megfizetett szolgáltatási díjat a szerződés megszűnését követő 5 munkanapon belül az Ügyfél részére visszafizetni.

7. Tájékoztatás kérése, panaszkezelés

Amennyiben az Ügyfelek tájékoztatást vagy felvilágosítást szeretnének kérni a Szolgáltatótól, úgy azt megtehetik postai úton a Szolgáltató székhelyére címezve, vagy elektronikus úton az info@afinanszirozok.hu elektronikus levelezési címre küldött levél útján, vagy telefonos a következő elérhetőségen: +36 30 172 4205
A Szolgáltató biztosítja az Ügyfeleknek, hogy amennyiben kifogásuk van a Szolgáltató valamely eljárásával vagy szolgáltatásával kapcsolatban, úgy azt panaszként jelezhetik a Szolgáltató felé. A panasztételi eljárás során külön díj nem számítható fel, a panaszukat az Ügyfelek ingyenesen megtehetik.

Panasz megtételére az alábbi módokon van lehetőség:

  • személyesen: telefonon egyeztetett időpontban a Szolgáltató irodájában munkanapokon 10-15 óráig,
  • telefonon: a +36 30 172 4205 telefonszámon munkanapokon 10-15 óráig,
  • postai úton: a Szolgáltató székhelyére címzett levélküldemény útján,
  • elektronikus úton: a Szolgáltató folyamatosan biztosítja a panasztétel lehetőségét az info@afinanszirozok.hu elektronikus levelezési cím tekintetében.

A Szolgáltató lehetőség szerint orvosolja a panaszát. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy szóbeli, illetve telefonon megtett panasz esetén a panaszról jegyzőkönyv készül és annak elkészültét követő, illetve írásbeli panasz kézhezvételét követő 30 napon belül a Szolgáltató a panasz tárgyát képező ügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva írásban megküldi az Ügyfél részére.
Abban az esetben, ha az Ügyfél a Szolgáltató panaszra adott válaszával vagy egyéb eljárásával nem ért egyet, úgy ebben az esetben bírósághoz fordulhat.

8. Vegyes rendelkezések

A szolgáltatási szerződés magyar nyelven jön létre, annak rendelkezéseire Magyarország hatályos jogrendszere és jogszabálya az irányadó.
A jelen ÁSZF-ben foglalt értesítések megküldésének módja az e-mail, mely értesítések az email elküldését követő első munkanapon tekintendők kézbesítettnek.
Nem tekintendő az ÁSZF rendelkezései megszegésének, illetve sem a Szolgáltató, sem az Ügyfél nem vonható felelősségre szerződéses kötelezettségei késedelmes vagy meghiúsult teljesítéséért, ha a késedelem vagy nemteljesítés az adott fél befolyásán kívüli események, okok vagy körülmények miatt következik be. Ilyen körülmény fennállásáról azonban haladéktalanul értesíteni kell a másik felet.
A Szolgáltató és az Ügyfél vállalja, hogy tiszteletben tartja a rá vonatkozó adatvédelmi, korrupció-ellenes és a pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályokat, továbbá eleget tesz az azokban meghatározott mindenkori feladatainak és kötelezettségeinek (amennyiben ezt a jogszabályok előírják) és amennyiben az indokolt vagy szükséges, támogatja a másik felet e jogszabályok előírásainak betartásában.
A jelen ÁSZF-re, illetve a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (PTK) rendelkezései az irányadók.